Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 20 mei 10:00 Ds. A. Markus

• Welkom en afkondigingen
• Zingen NLB 695
1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

• Stil gebed, bemoediging en groet
• Zingen Psalm 68: 2, 3

2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van ‘t verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, HERE in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.

3. O God, de wond’ren die Gij deedt,
toen Gij daar voor ons henen schreedt!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij geeft ons nieuwe krachten.
4

• Gebed
• Zingen Gezang 313: 1, 2, 4, 6

1. Zonne der gerechtigeheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2. Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk’re tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

• Lezing van de leefregel van Pinksteren Galaten
• Zingen ELB 148 (2 x)

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuws mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

• Kinderlied

Een vlammetje hier,
Een vlammetje daar.
Een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al,
vandaag is het feest:
voor jou en voor mij
kwam de Heilige Geest.

Een vlammetje hier,
een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur,
dan is het een feest:
wij danken de Heer
voor de Heilige Geest!

Na het kinderlied kunnen de kinderen naar de kindernevendienst. 3-jarigen en groep
1 basisschool: voor in de kerk verzamelen; groep 2 t/m 4 basisschool: achter in de
kerk verzamelen.

• Bidden om de Geest
• Zingen ‘De wind steekt op’ (Opw. 766)

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van Uw Geest
ons met Zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
6

Refrein:
De Wind steekt op, de Wind steekt op;
waar Zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de Kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
(refrein)

• Eerste lezing uit de Bijbel Handelingen 2:1-13

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die
zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk
op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel
in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen
taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn
toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal
in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië,
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich
hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij
allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd
en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Pinksteren 2018 • 20 mei Pelgrimvaderskerk Delfshaven 7

• Zingen Gezang 247: 1

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

• Tweede lezing uit de Bijbel Efeziërs 1:3-14

3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen,
in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol
liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn
wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot
eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de
rijke genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn
wijsheid en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de
voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op
aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
11In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de
bestemming toebedeeld 12om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus,
tot eer van Gods grootheid.
13In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van
uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de
heilige Geest die ons beloofd is 14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die
hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.


• Zingen Gezang 247: 3

3. De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
• Preek over Efeziërs1:13b,14
“in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest
die ons beloofd is 14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft
verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.”

• Zingen ‘Heer ik hoor van rijke zegen’ (Elb 147/Joh. de Heer 132)

1. Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Hij uitstort, keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.

3. Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.


• Pinkstergroet uit Thailand van Sijmen en Annelies den Hartog en uit Congo
van Mark en Corine Godeschalk

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.

• Collecten
• Zingen Gezang 249


1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieen zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 20 mei 17:00 Ds. G.J. van Meijeren
• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Psalm 107: 1, 3 (staande)

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

3. Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan;
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

• Stil gebed
• Bemoediging en Groet
• Zingen Psalm 107: 9, 10

9. Waarom sluit gij uw ogen?
Zijn licht ontsteekt het licht,
zijn geest komt aangevlogen,
verheft uw aangezicht!
Dankt dan den Heer als gij
de doodsnacht zijt ontvloden-
de schemer gaat voorbij,
de morgen is ontboden.

10. Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

• Gebed
• Lezing uit de Bijbel; Johannes 14: 15-28 en 20: 19-23
• Zingen Gezang 239: 1, 2, 5, 6

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

5. Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

• Preek
• Meditatieve orgelmuziek; O Durchbrecher aller Bande - S. Karg Elert
• Zingen Geloofsbelijdenis NLB 340b (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen


• Gebed, stil gebed en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Gezang 481: 1, 2, 4 (staande)

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

 

Maandagmorgen 21 mei 10:00 Ds. L. Krüger 

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Psalm 98: 4 en Psalm 118: 9

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Gezang 255: 1, 2

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

• Gebed
• Zingen ELB 312 – “Jezus vol liefde”

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,
dat U, Heer, volkomen
steeds toegewijd zal zijn.

• Lezing uit de Bijbel: Exodus 33: 1-4, 7-18 en Handelingen 2: 1-8
• Preek ‘Pinksteren op afstand, of van dichtbij?’
• Muzikaal / meditatief moment
• Zingen ELB 357: 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 5 allen

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

2. ln de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeen, alles juicht.
Vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

3. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons, Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Geloofsbelijdenis
• Zingen Psalm 105: 1, 3

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

• Collecte
• Zingen Gezang 477: 1

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

• Zegen (gezongen Amen) – gemeente antwoordt met Gezang 477: 2

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

• Orgelspel

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus