Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 16 september 10:00 Ds. H.A.M. Prins

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen (staande) Gezang 289: 1, 2 (Morgenglans der eeuwigheid)

1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

• Stil gebed, votum en groet
• Leefregels uit Exodus 20:1-17
• Zingen Gezang 289: 3, 4

3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten ondergaan,
op te staan.

4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

• Zingen (onder begeleiding van de muziekgroep): Glorie aan God, glorie aan God (opw. 354)

Glorie aan God. -4x

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer,
Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij
alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam,
waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

• Zingen van het kinderlied (na het zingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Hé wil jij mijn vriendje zijn
Ik heb vrienden nodig
Een vriend op wie ik bouwen kan
Die ik vertrouwen kan
Als ik me eenzaam voel en klein
Hé wil jij mijn vriendje zijn

Ja ik wil jouw vriendje zijn
Jij hebt vrienden nodig
Een vriend die naar je luisteren kan
Die met je huilen kan
Wanneer je zorgen hebt of pijn
Ja ik wil jouw vriendje zijn

Ja wij willen vrienden zijn
Vrienden heb je nodig
Een vriend op wie je rekenen kan
Ik ben er zeker van
't Is met z'n tweeën dubbel fijn
Ja wij willen vrienden zijn

• Gebed bij de opening van het Woord
• Lezing uit de Bijbel: Jesaja 45:20-25
• Zingen Psalm 116: 1, 2 en 3

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

• Lezing uit de Bijbel: Marcus 9:14-29
• Zingen Psalm 116: 4, 5

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

5. O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.

• Preek
• Zingen Gezang 447:1, 2, 3 en 4

1. God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

2. Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.

3. Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.

4. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Slotlied (staande): Gezang 459: 1, 3, 4, 5 en 6

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

5. Met een lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door een Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

6. Een van hart en een van zinnen,
een in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
een in tijd en eeuwigheid.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelmuziek

 

Zondagmiddag 16 september 17:00 Ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) Gezang 329

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

• Stilte
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 19: 3, 5

3. Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

5. Zo blijft Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Psalm 119:129-136; Romeinen 14:1-18
• Zingen Psalm 25: 4, 6

4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

• Preek bij ”Sola Scriptura” (alleen door de Schrift) (deel 4)
• Muziek
• Zingen geloofsbelijdenis
• Bidden
• Collecten
• Zingen (staande) NLB 362

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven.'

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelmuziek

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus