Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

 

 

Zondagmorgen 25 juni 10:00 ds. A. Markus; Bediening Heilige Doop

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen NLB 612 (staande)

1. Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam,
van ongeweten toekomst de mede erfgenaam

2. Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde hier met uw eigen Naam!

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 100

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

3. Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

• Gods richtlijnen voor ons leven: Deuteronomium 6:4-8
• Zingen Psalm 78:2

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kindren melden.
't Getuigenis aan Israel geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

• Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede
En een heleboel geduld
Vriendelijkheid, goedheid,
Trouw en tederheid
Dat jij jezelf beheersen zult

Dat is de vrucht van de Heilige Geest
Die ons eeuwig leven geeft
Vrucht van de Heilige Geest
Die ons eeuwig leven geeft
Ik wens je...

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Handelingen 10:1-5 en 25-48
• Zingen Psalm 67:2

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

• Preek
• Zingen Opw 174 Juicht want Jezus is Heer

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus die blinden genas, verrees.

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft

• Onderwijs over de doop
• Bidden
• Zingen Gezang 334:1,4,5 (NLB 347:1,2,3) (kinderen worden binnen gebracht)

1. Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

4. Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

5. Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.

• Doopgelofte en bediening van de Heilige Doop
• Zingen door de kinderen
• Belofte van de gemeente
• Zingen Psalm 134: 3 en Zingende gezegend 237:5 (staande)

Uit Sion, aan de HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht –
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

• Bidden en Onze Vader;
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”
• Collecte
• Zingen NLB 939 (staande)

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
Leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
Niets is er dat mij van U scheidt,
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
Bent U het doel van mijn bestaan.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 25 juni 17:00  ds. A.J. Molenaar

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) psalm 92:1
• Stilte
• Votum en groet
• Zingen psalm 92:2,3,7
• Gebed voor de opening van het Woord
• Schriftlezing Romeinen 6:1-14 'met Christus gestorven voor de zonde'
• Zingen gezang 335:3,4,6 '...Hij is gedoopt, begraven en herrezen'
• Verkondiging, kerntekst: vers 11
• Muzikaal moment
• Zingen (staande): gezang 20:1,2,7 ‘laat ons nu vrolijk zingen!’
• Gebed, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid. Amen.”
• Collecten
• Zingen (staande) gezang 87:1,2,3,4,5 'wij willen God de ere geven' (wijs= ps. 5)
• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelmuziek

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

 

Activiteiten

di 28 juni - 10:00 uur - Inloop De Brug
di 28 juni - 17:30 uur - Brugdiner
do 30 juni - 10:00 uur - Inloop De Brug
ma 19 sept - 19:00 uur - Start Alphacursus