Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 15 juli 10:00 Ds. W.M. van Laar

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Gezang 21: 1, 5 en 6 (=NLB 146c) (staande)

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 85: 3 en 4

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

• Gebed om ontferming
• Zingen Gezang 284 (=NLB 1009)

1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

• Woord van genade: Johannes 10: 11 t/m 15 en 28
• Zingen Opwekking 717 (‘Stil mijn ziel wees stil’)

Stil, mijn ziel, wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God...

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

• Gods richtlijnen voor ons leven: 1 Petrus 3: 13 t/m 17
• Zingen NLB 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

• Zingen kinderlied: ‘Weet je dat de Vader je kent’

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg,
'k heb altijd pech, ik ga maar weg

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij":
God houd van mij, God houdt van mij

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Matteüs 5: 1 t/m 16
• Zingen NLB 91a

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,-
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

• Preek n.a.v. ‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’
(Matteüs 5:10).
• Zingen NLB 939: 1 en 3

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Gezang 303: 3, 4 en 5 (=NLB 968) (staande)

3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

4. In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

• Zegen (gezongen amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 15 juli 17:00 Vicaris Johan Ijzerman

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Gezang 20: 1, 2, 7 (staande)

1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

2. Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

7. Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

• Stil gebed
• Bemoediging en Groet
• Zingen Psalm 125: 1

1. Wie op den Here God vertrouwen
staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast,
zij wank'len niet die op Hem bouwen.
Zij zullen als de berg des Heren
de tijd trotseren.

• Gebed
• Lezing uit de Bijbel: Genesis 3 : 1-6, 23-24 en Spreuken 3 : 1-12
• Zingen Psalm 37: 2

2. Verlustig u, mijn ziel, in God den Here.
Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt.
De Heer vervult uw diepste zielsbegeren.
Wentel op Hem al wat uw weg benauwt.
Uw recht zal eenmaal helder triomferen,
zoals het middaglicht zijn intocht houdt.

• Preek
• Meditatieve orgelmuziek
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Opwekking 582

Jezus, alles geef ik U
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn. (2x)

Al mijn hoop,
mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe. (2x)

Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn. (2x)

Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.

• Gebed, stil gebed en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Gezang 44 (staande)

1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus