Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 24 september 10:00 ds. W.M. van Laar en ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• NLB 837:1,3,4 (staande)

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd
meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 25:4,7

4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

• Gods richtlijnen voor ons leven
• Zingen Psalm 34:5,9

5. Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

9. De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

• Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit, Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem, Is van Hem
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: Johannes 1:35-52 (dit keer gelezen uit de Herziene Statenvertaling)
• Zingen NLB 804

De Heer heeft naar mij omgezien!
Ik had geen leven meer, indien
Hij mij had laten dolen, klein
in eindeloosheid der woestijn.

Hij zag naar mij, - nu zie ik Hem,
hoor in de eenzaamheid zíjn stem.
De bron des levens is vlakbij, -
Gods toekomst opent zich voor mij.

• Preek
• Zingen Ooit komt er een dag (Opw 665)

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.

Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag.

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.

Refrein

Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent.

Refrein

Tot aan die dag

• Informatie over het nieuwe seizoen
• Voorstellen Joren IJzerman, nieuwe predikant in opleiding
• Bidden en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecte
• Zingen (staande) Psalm 145:1,2

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

• Zegen (gezongen Amen)
• Trompet en orgel: J. S. Bach :"Was Gott tut das ist wohlgetan" BWV 99

Zondagmiddag 24 september 17:00 ds. C. van den Berg

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Psalm 111:1 (staande)

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Psalm 119:6,7

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wondren van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet;
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Lezen uit de Bijbel : Matteüs 16:13-18 en 1 Petrus 1:1-2
• Zingen Nieuwe Liedboek 802 ‘Door de wereld gaat een woord’.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

• Preek
• Orgelmeditatie
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Gezang 257

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

• Bidden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
• Zingen Psalm 111:6 (staande)

6. Van alle wijsheid het begin
is; vrees den Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

di 26 sept - 20:00 uur - Pelgrim Podium