Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Woensdagavond 14 maart 19:30 ds. A. Markus

• Welkom

• Zingen Psalm 62: 1, 5 (staande)

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.
• Stilte

• Bemoediging en groet

• Zingen Psalm 107: 1, 4

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

4. Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

• Bidden

• Lezing uit de Bijbel 2 Koningen 18:13-21, 28-32, 19:8-19

• Zingen Bless the Lord, my soul (2 x koor en 2 x gemeente en koor) 

Bless the Lord, my soul

And bless His holy name

Bless the Lord my soul

Who leads me into life

• Preek over 2 Koningen 19:14-16

• Koorzang: Ik Val Niet Uit Zijn Hand (Psalm 16 – Psalmen voor nu)

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig De mensen hebben andere idolen En wringen zich voor hen in honderd bochten Maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij U houdt mijn hele leven in uw handen En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken; Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand Want u zult mij niet zomaar laten sterven; Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn

• Zingen Gezang 380:2, 4, 6, 7

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

• Bidden, stil gebed en zingen van Onze Vader

1. Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

2. Uw wil geschiede, goede God, laat ons niet over aan ons lot, bewaar de aarde voor de dood en geef van dag tot dag ons brood. Vergeef als wij: laat uw geduld steeds groter zijn dan onze schuld.

3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, verlos ons, maak ons meer en meer tot mensen aan uw beeld gelijk – want U behoort het koninkrijk, de kracht, de hoogste heerlijkheid nu en in alle eeuwigheid.

• Collecten Koorzang tijdens de collecte: Open The Eyes Of My Heart

Open the eyes of my heart, Lord

Open the eyes of my heart

I want to see You

I want to see You

Open the eyes of my heart, Lord

Open the eyes of my heart

I want to see You

I want to see You

To see you high and lifted up

Shining in the light of Your glory

Pour out Your power and love

As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy

Holy, holy, holy

Holy, holy, holy

I want to see You

• Zingen Gezang 429 (staande)

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3 . Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

• Zegen (gezongen Amen)

• Orgelspel

Geloven anno 2018

 PosterCursus2018

Activiteiten

ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 09 apr - 18:00 uur - Alphacursus
ma 16 apr - 18:00 uur - Alphacursus