Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

 

 

Zondagmorgen 21 mei 10:00 ds. A. Markus

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen (staande) Psalm 24: 2, 3

2. Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3. God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des HEREN wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des HEREN aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

• Bemoediging en groet
• Zingen Psalm 18: 1, 9

1. Ik heb U lief van ganser harte, HERE.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze HERE?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

• Gods richtlijnen voor ons leven
• Zingen Opwekking 616

Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

• Zingen kinderlied

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis stortte in met een plof.

Dus bouw je huis op Jezus de rots.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
en de zegen daalt dan neer.

En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

• Kinderen gaan naar de nevendienst
• Bidden
• Lezing uit de Bijbel: 2 Samuël 23:1-7 en 1 Koningen 2:1-12
• Zingen Opwekking 244 (2x)

Welzalig de man die niet wandelt,
in de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht
Want hij is, als een boom
geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt
Alles gelukt

• Preek
• Zingen NLB 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

• Bidden, stil gebed, Onze Vader
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen (staande) NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel

 

Zondagmiddag 21 mei 17:00  ds. W. Dekker

• Orgelspel
• Welkom
• Zingen Psalm 16: 1 (staande)
• Stil gebed
• Bemoediging en Groet
• Zingen Psalm 16: 3, 4
• Gebed
• Lezing uit de Bijbel: Kolossenzen 2: 6 – 3: 2
• Zingen Gezang 439: 1, 5, 6
• Preek (n.a.v. Kolossenzen 3: 2)
• Muzikaal meditatief moment; Jeanette Ambachtsheer (viool) en Gerard van der Zijden (orgel): Sarabande - Guiseppe Tartini
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen NLB 305: 1, 2, 3

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!


• Bidden, stil gebed en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten
• Zingen Psalm 73: 9, 10 (staande)
• Zegen (gezongen Amen)
• Orgelspel


Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje

Activiteiten

di 24 mei - 10:00 uur - Inloop De Brug
do 26 mei - 10:00 uur - Inloop De Brug
di 31 mei - 10:00 uur - Inloop De Brug
di 31 mei - 17:30 uur - Brugdiner