Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Zondagmorgen 7 januari 10:00 ds. L. Wüllschleger

• Orgelspel

• Welkom en Mededelingen

• Zingen Gezang 442: 1, 2, 3, 4

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

• Stil gebed

• Votum en groet

• Zingen Psalm 91: 1, 5, 8

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning;
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

8. Ik zal hem redden uit de nood,
spreekt God, en hem verhogen;
dat hij Mij toebehoort, zal groot
verschijnen voor elks ogen.
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd,
verlengen, lange jaren,
en 't heil dat eindeloos verheugt
in volheid openbaren.

• Schuldbelijdenis

• Zingen Psalm 119: 66

66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

• Genadeverkondiging

• Zingen Gezang 473: 1, 5, 10

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

• Zingen Kinderlied ‘ja is ja’ Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw
Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn en doen wat we beloven dat geldt voor groot en klein

• Gebed om de opening van het Woord

• Lezing uit de Bijbel: Jakobus 1 : 12 – 18

• Zingen Gezang 172: 1, 2

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

• Lezing uit de Bijbel: Marcus 1 : 9 - 13

• Zingen Gezang 172: 3, 4

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

• Preek (nav Marcus 1 : 12, 13)

• Zingen Opwekking 347 ‘Ik geloof in God de Vader’

Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand
Jezus, Hij is Heer Hij is Heer Naam aller Namen, Naam aller Namen

Ik geloof in God de Trooster gaven van de Hei'lge Geest die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt Zijn Naam Jezus, U bent Heer U bent Heer Naam aller Namen, Naam aller Namen 

• Bidden, stil gebed en Onze Vader;

“Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten

• Zingen Psalm 136: 1, 8, 13 (staande)

1. Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

8. Israël geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.

13. Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

• Zegen (gezongen Amen)

• Orgelspel

 

Zondagmiddag 7 januari 17:00 ds. G. van Meijeren

• Orgelspel

• Welkom

• Zingen Gezang 146: 1, 3, 4 (staande)

1. Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

3. O Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kind'ren nu.

4. Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.

• Stil gebed

• Bemoediging en Groet

• Zingen Psalm 33: 1, 2, 8

1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

• Gebed

• Lezing uit de Bijbel

o Jesaja 49: 6-7

o Romeinen 15: 1-13
o Lukas 2: 21-23

• Zingen Gezang 151: 1, 2, 3

1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten.

2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.

• Preek nav Romeinen 15: 8-9

• Meditatieve muziek

• Zingen Geloofsbelijdenis (staande) NLB 340-B 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen 

• Bidden, stil gebed en Onze Vader

“Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid. Amen.”

• Collecten

• Zingen Gezang 68: 1, 2 (staande)

1. Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

2. Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.
• Zegen (gezongen Amen)

• Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje  

Alpha

 Alpha

 

 

Activiteiten

ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 09 apr - 18:00 uur - Alphacursus