A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Delfshaven
RSIN/Fiscaal nummer: 007123516
Website adres: www.pelgrimvaderskerk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Aelbrechtskolk 20
Postcode: 3024 RE
Plaats: Rotterdam
Postadres: Aelbrechtskolk 33B

Postcode: 3025 HB
Plaats: Rotterdam

 

Doe mee met de vakantiegeldactie van de diaconie en geef eenmalig of periodiek een gift!
Download onderstaande formulieren, vul ze in en mail ze naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Arie van der Vlies, penningmeester diaconie.

Eenmalige machtiging Europeese incasso

Periodieke overeenkomst diaconie Delfshaven

====================================================================================================

Financiele verantwoording 2017 (pdf)

Jaarrekening Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven - 2016 (pdf)


De Hervormde Gemeente Delfshaven te Rotterdam (de "HGD") is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (de "PKN"). In ordinantie 2 artikel 1 van de kerkorde van de PKN (de "Kerkorde") staat dit als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De diaconie van de HGD is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

De Kerkorde bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van een geloofsgemeenschap die behoort tot de PKN. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de PKN: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De HGD vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze aanwijzing is ook van toepassing op de diaconie van de HGD.


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van een kerkelijke gemeente die behoort tot de PKN ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de betreffende gemeente.

De kerkenraad van de HGD telt 30 leden, bestaande uit ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Alle leden van de kerkenraad zijn gekozen door en uit de leden van de HGD.


Het College van Diakenen van de HGD telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, dit komt onder meer tot uitdrukking in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van de diaconie van de HGD.

Zowel de kerkenraad als het College van Diakenen van de HGD staan met betrekking tot vermogensrechtelijke aangelegenheden onder toezicht van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, artikel 8 van de Kerkorde).


C. Doelstelling/visie

De PKN verwoord in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

De HGD is gemeente van Jezus Christus. Hij is de Heer die wij volgen. Wij noemen onszelf ‘pelgrims’; mensen onderweg en natuurlijk ook, naar onze plek van samenkomst, de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam. Wij geloven het goede nieuws dat God, de Schepper, Zijn wereld niet in de steek laat, maar in Jezus Christus mens werd om de wereld en de mensen te redden en zo Zijn Koninkrijk te beginnen. Met Zijn Geest werkt Hij in de gemeente en in de wereld.
Wij geloven dat door het lijden, sterven en opstaan van Jezus de relatie met God hersteld is en wij daarom Gods kinderen mogen zijn. Wij weten ons geroepen om discipel te zijn van Jezus, van Hem te leren en Hem te volgen, met vallen en opstaan, op alle terreinen van ons leven om zo het nieuws van het Koninkrijk in daden, woorden en houding door te geven. We hebben deze roeping als gemeente in de stad en persoonlijk in onze sociale netwerken. Samen zoeken we onder leiding van Gods Geest naar mogelijkheden om onze roeping vorm te geven.

Wij zijn een gemeente in de stad en willen een plek zijn waar iedereen – gelovige, zoeker of passant - welkom is om mee te doen. Een haven waar iedereen kan aanleggen. De Pelgrimvaderskerk is de plek waar we ons opladen aan en leren uit de Bijbel, ons bezinnen op onze roeping en elkaar én gasten ontmoeten en bemoedigen. We vinden openheid en gastvrijheid belangrijk. We hebben twee centrale punten als voedingsbron: de zondagse diensten en de kringen doordeweeks.
Onze bedding hebben we in de traditie van de Reformatie en dat is zichtbaar in bijvoorbeeld de opzet van de liturgie van onze diensten, in het dopen van kinderen waaruit duidelijk blijkt dat Gods genade aan alles vooraf gaat, en vooral in de centrale plek die de bijbel bij ons inneemt. We hechten aan een bijbelse preek: uitnodigend, uitdagend en toerustend. Het Woord van God staat centraal in onze erediensten, in ons gemeente-zijn en ook in ons persoonlijk leven: in dit spoor proberen we eigentijds gemeente te zijn.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Een kopie van het beleidsplan van de HGD is op verzoek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te verkrijgen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies van de HGD ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten komen voor een vergoeding in aanmerking. De (hulp)kosters, beheerder van gebouwen en organisten ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad van de HGD heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de HGD als een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk van de HGD. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van de HGD. Deze colleges waken over de financiële slagkracht van de HGD en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad van de HGD. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Actuele informatie en verslag over de activiteiten van de HGD zijn te raadplegen op www.pelgrimvaderskerk.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) van de diaconie van de HGD sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren en vertonen een grote mate van continuïteit. de Voornaamste bestedingen betreffen: (i) diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd), (ii) bijdragen aan andere organen binne de kerk en (iii) salarissen.
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten       
       
   begroting  rekening rekening
  2014 2014 2013
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €               28.344  €              27.345  €                32.026
 Bijdragen gemeenteleden  €               74.500  €              66.170  €                75.476
               
Totaal baten   €             102.844  €              93.515  €             107.502
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €               35.827  €              35.671  €                45.080
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                           -  €                         -  €                           -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                           -  €                         -  €                           -
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €               33.206  €              16.957  €                23.660
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                  9.740  €                 2.518  €                  7.016
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €               51.770  €              64.741  €                41.606
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €               10.889  €              11.205  €                15.675
              
Totaal lasten   €             141.432  €            131.092  €             133.037
       
Resultaat (baten - lasten)  €              -38.588  €            -37.577  €              -25.535

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.