A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Delfshaven te Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 002535968
Website adres: www.pelgrimvaderskerk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Aelbrechtskolk 20
Postcode: 3024 RE
Plaats: Rotterdam
Postadres: Aelbrechtskolk 33b

Postcode: 3025 HB
Plaats: Rotterdam

 

De Hervormde Gemeente Delfshaven te Rotterdam (de "HGD") is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (de "PKN"). In ordinantie 2 artikel 1 van de kerkorde van de PKN (de "Kerkorde") staat dit als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De HGD is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.
De Kerkorde bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van een geloofsgemeenschap die behoort tot de PKN. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de PKN: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI. Deze aanwijzing is ook van toepassing op de HGD.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van een kerkelijke gemeente die behoort tot de PKN ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de betreffende gemeente.

De kerkenraad van de HGD telt 30 leden, bestaande uit ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Alle leden van de kerkenraad zijn gekozen door en uit de leden van de HGD.

Het College van Kerkrentmeesters van de HGD is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de HGD, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Kerkrentmeesters van de HGD bestaat uit 4 leden. De kerkenraad van de HGD is eindverantwoordelijk, dit komt onder meer tot uitdrukking in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening van de HGD.

Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters van de HGD staan met betrekking tot vermogensrechtelijke aangelegenheden onder toezicht van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, artikel 8 van de Kerkorde).

C. Doelstelling/visie

De PKN verwoord in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

De HGD is gemeente van Jezus Christus. Hij is de Heer die wij volgen. Wij noemen onszelf ‘pelgrims’; mensen onderweg en natuurlijk ook, naar onze plek van samenkomst, de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam. Wij geloven het goede nieuws dat God, de Schepper, Zijn wereld niet in de steek laat, maar in Jezus Christus mens werd om de wereld en de mensen te redden en zo Zijn Koninkrijk te beginnen. Met Zijn Geest werkt Hij in de gemeente en in de wereld.

Wij geloven dat door het lijden, sterven en opstaan van Jezus de relatie met God hersteld is en wij daarom Gods kinderen mogen zijn. Wij weten ons geroepen om discipel te zijn van Jezus, van Hem te leren en Hem te volgen, met vallen en opstaan, op alle terreinen van ons leven om zo het nieuws van het Koninkrijk in daden, woorden en houding door te geven. We hebben deze roeping als gemeente in de stad en persoonlijk in onze sociale netwerken. Samen zoeken we onder leiding van Gods Geest naar mogelijkheden om onze roeping vorm te geven.

Wij zijn een gemeente in de stad en willen een plek zijn waar iedereen – gelovige, zoeker of passant - welkom is om mee te doen. Een haven waar iedereen kan aanleggen. De Pelgrimvaderskerk is de plek waar we ons opladen aan en leren uit de Bijbel, ons bezinnen op onze roeping en elkaar én gasten ontmoeten en bemoedigen. We vinden openheid en gastvrijheid belangrijk. We hebben twee centrale punten als voedingsbron: de zondagse diensten en de kringen doordeweeks.
Onze bedding hebben we in de traditie van de Reformatie en dat is zichtbaar in bijvoorbeeld de opzet van de liturgie van onze diensten, in het dopen van kinderen waaruit duidelijk blijkt dat Gods genade aan alles vooraf gaat, en vooral in de centrale plek die de bijbel bij ons inneemt. We hechten aan een Bijbelse preek: uitnodigend, uitdagend en toerustend. Het Woord van God staat centraal in onze erediensten, in ons gemeente-zijn en ook in ons persoonlijk leven: in dit spoor proberen we eigentijds gemeente te zijn.

Wij zijn een gemeenschap van mensen met verschillende achtergronden. Maar wat ons bij alle veelkleurigheid verbindt en de diversiteit overstijgt, is het zoeken naar gemeenschap met elkaar tot eer van God en tot zegen van onze stad.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Een kopie van het beleidsplan van de HGD is op verzoek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te verkrijgen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van de HGD is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies van de HGD ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten komen voor een vergoeding in aanmerking. De (hulp)kosters, beheerder van gebouwen en organisten ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad van de HGD heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de HGD als een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk van de HGD. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van de HGD. Deze colleges waken over de financiële slagkracht van de HGD en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad van de HGD. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Actuele informatie en verslag over de activiteiten van de HGD zijn te raadplegen op www.pelgrimvaderskerk.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) van de HGD sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren en vertonen een grote mate van continuïteit. De voornaamste bestedingen betreffen: (i) pastoraat, (ii) organisatie kerkdiensten, catechese en gemeentewerk, (iii) lasten kerkelijke gebouwen en (iv) salarissen koster, organisten e.d. In de begroting zoals opgenomen in het overzicht in paragraaf H. hieronder is dit (verkort) cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Onderstaand de meest recente jaarrekening met daarin een verkorte staat van baten en lasten van de Hervormde Gemeente Delfshaven.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Adres

Pelgrimvaderskerk
Aelbrechtskolk 20
3024 RE Rotterdam

Postadres
Hervormde Gemeente Delfshaven
p/a Aelbrechtskolk 33B
3025 HB Rotterdam

Giften